Ιδιοκτήτες Επιχείρησης


Μαχαιράς Γεώργιος

Οικονομολόγος

Μαχαιράς Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός

Γεώργιος Μαχαιράς

Γεώργιος Μαχαιράς

Οικονομολόγος
Βασίλειος Μαχαιράς

Βασίλειος Μαχαιράς

Πολ. Μηχανικός