Login Form

Η Δράση «e-λιανικό» έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους.

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5000 ευρώ για κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ.

1.Στόχος Δράσης

Στην κατεύθυνση της καλά στοχευμένης δημόσιας στήριξης προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν στόχος της Δράσης είναι :

 • η στήριξη της λειτουργίας των ΜμΕ επιχειρήσεων υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19),
 • η ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού τους και
 • η αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς τους χώρους.

2.Προϋπολογισμός της Δράσης

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 80.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).


 3.
Θεσμικό ΠλαίσιοΗ Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους

 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (De Minimis)

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων de minimis (ήσσονος σημασίας) που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από την συγκεκριμένη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

 • Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003

Ορισμός πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

4.Ωφελούμενοι της Δράσης

Ωφελούμενοι της Δράσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

5.Βασικές Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες: εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
 • Νεοσύστατες: εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού, όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Χ, της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
 • οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20%  στον  κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του  έτους 2020 σε  σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)..
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

6.Επιλέξιμες Δαπάνες

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00€ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Εφόσον η επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ)  διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότε αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500,00 €.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως  Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης εντάσσονται σε δύο (2) ευρύτερες κατηγορίες, ήτοι Εξοπλισμός Πληροφορικής και Λογισμικό, και έχουν ως ακολούθως:

6.1 Εξοπλισμός (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα)

 1. Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

Για τον εξοπλισμό πληροφορικής το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 30%.

6.2 Λογισμικό

 1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
 2. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Για το λογισμικό το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 100%.

Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και η επιχορήγηση στην επιχείρηση ανέρχεται σε 1.500 ευρώ. 

7.Προϋπολογισμός Αιτήσεων χρηματοδότησης και επιχορήγηση

 • Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Μια αίτησηανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης.
 • Κανόνας de minimis

8.Χρονοδιάγραμμα επιχορήγησης δαπανών

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει  τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

9.Χρηματοδοτικό σχήμα

Ποσοστό χρηματοδότησης 100%

10.Χρονοδιάγραμμα Δράσης

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 05/04/2021 ώρα 15:00.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή Αίτησης.

11.Υποβολή αίτησης

 • Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ependyseis.gr/mis).
 • Ο δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 • Επισυνάπτονται ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης (Α. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την Υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης)
 • Οριστικοποίηση της αίτησης ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

Προσοχή: Το μέγεθος για κάθε ένα από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την υποβολή δεν πρέπει να ξεπερνά τα οκτώ (10) MB.

12.Αξιολόγηση Αιτήσεων χρηματοδότησης

Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της μείωσης του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του έτους 2019 και η έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανά Κατηγορία Περιφέρειας. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

H έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανά Κατηγορία Περιφέρειας.

 • Έλεγχος πληρότητας των Τυπικών Δικαιολογητικών Συμμετοχής και πλήρωσης των Τυπικών Προϋποθέσεων για τις Αιτήσεις Χρηματοδότησης με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά Κατηγορία Περιφέρειας αυξημένο κατά 40%. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εντάσσονται όλα τα επενδυτικά σχέδια που ισοβαθμούν.
 • Έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ).
 • Εάν ατά τον έλεγχο πληρότητας των τυπικών δικαιολογητικών και πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων μιας αίτησης χρηματοδότησης, διαπιστωθεί ότι δεν έχει προσκομιστεί το σύνολο των τυπικών δικαιολογητικών ή δεν πληρείται το σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων, τότε διαβιβάζεται από τον ΕΦΕΠΑΕ με αρνητική εισήγηση προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.
 • Κατάρτιση τελικών πινάκων κατάταξης των αιτήσεων χρηματοδότησης ανά Κατηγορία Περιφέρειας.
 • Έκδοση Αποφάσεων Ένταξης/απόρριψης.
 • Οι εντάξεις των αιτήσεων χρηματοδότησης των δικαιούχων ληπτών ενίσχυσης στη δράση πραγματοποιούνται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων (συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης κατά ποσοστό 20%), ανά Κατηγορία Περιφερειών.

13.Επαλήθευση – Πιστοποίηση

 • Οι δικαιούχοι μετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των απαιτήσεων δημοσιότητας, υποβάλλουν αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης, μέσω του ΠΣΚΕ (ependyseis.gr/mis), με σαφή αναφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που φιλοξενείται το ηλεκτρονικό κατάστημα.
 • Το αίτημα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης (Β. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την Υποβολή του Αιτήματος Ολοκλήρωσης (Ελέγχου Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου).
 • Το αίτημα ελέγχου θα πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης της εξάμηνης διάρκειας του έργου.
 • Ο ΕΦΕΠΑΕ διενεργεί διοικητικό έλεγχο Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα στοιχεία του αιτήματος ελέγχου. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και κατόπιν κάλυψης ή μη, από το δικαιούχο τυχόν εντοπισμένων εκκρεμοτήτων και ελλείψεων, ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ειδοποίηση, η επαλήθευση – πιστοποίηση με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης.
 • Με την οριστικοποίηση της έκθεσης πιστοποίησης :
 • ο δικαιούχος ενημερώνεται γραπτώς για τα αποτελέσματα της πιστοποίησης με την αποστολή της σχετικής έκθεσης,
 • ο δικαιούχος αποκτά δικαίωμα λήψης δημόσιας επιχορήγησης.
 • για τη λήψη της επιχορήγησης ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα ζητηθούν, εγγράφως σύμφωνα με το Παράρτημα ΙX «Δικαιολογητικά Καταβολής Επιχορήγησης».

14.Παρακολούθηση πράξεων – Επαληθεύσεις – Πιστοποιήσεις

Οι λήπτες της ενίσχυσης είναι υπεύθυνοι  για την ορθή τήρηση των όρων και περιορισμών της παρούσας Πρόσκλησης. Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στην υλοποίηση του έργου (π.χ. δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα στην Αίτηση, δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά) πρέπει να τηρούνται από τον ΕΦΕΠΑΕ τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης του έργου όσο και μετά απ’ αυτή, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών μετά την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης.

15.Υποχρεώσεις Ωφελούμενων της Δράσης

 • Κατά το διάστημα υλοποίησης του έργου τους και για τρία (3) έτη μετά την τελική καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης, οι ωφελούμενοι της Δράσης είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά με την πράξη προς τον ΕΦΕΠΑΕ με τη μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων.
 • Ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από συγχρηματοδοτουμένους πόρους Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τοποθετώντας, στο site και στο e-shop, banners, καθώς και μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (μέγεθος Α4), σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, σύμφωνα υπόδειγμα που θα αναρτηθεί στα site των ανά Περιφέρεια αρμοδίων εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ, του ΕΦΕΠΑΕ, κ.ο.κ..

16.Υποχρεώσεις Δικαιούχων κατά την υλοποίηση της Δράσης

Οι ωφελούμενοι της Δράσης οφείλουν να τηρούν τις παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενες υποχρεώσεις:

 • Τηρούν τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση καθώς και τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI: Προϋποθέσεις Κανονισμού 1407/2013 (De Minimis)
 • μην ενισχύονται από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής
 • να τηρούν τους όρους της χρηματοδότησης (απόφασης ένταξης),
 • να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με τα δεδομένα και έγγραφα της Πράξης που υλοποιούν, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ,
 • να μην μεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας και ισοδυνάμου αποτελέσματος, ώστε να ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση των στόχων της επένδυσης, (απαιτείται ενημέρωση του ΕΦΕΠΑΕ) κ.λπ..

17. Επικοινωνία-Πληροφορίες

α) ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ

Διεύθυνση: Oικισμός Λήδα Μαρία, 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνα: 2310-480.000/Fax : 2310-480.003, Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

β) Για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας και στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΝ ΑΜΚΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τηλ.24610-24022, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Share